คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ทำไมต้องทำแผนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- การทำผังวงจรชีวิตชุมชนรับมือภัยพิบัติ
- การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง-ผังชุมชน
- การจัดระบบสนับสนุนชุมชน
- ตัวอย่างพื้นที่ท่าหิน จ.สงขลา และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- คู่มือการอบรมวิทยุสื่อสาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บรรณาธิการ ปรีดา คงแป้น , ธิดารัตน์ รัดไว้ , ไมตรี จงไกรจักร์

กองบรรณาธิการ
จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , พิชยา แก้วขาว , มณฑา อัจฉริยกุล , อำนาจ จันทร์ช่วง , โชคดี สมพรหม , ปนัทดา ทัศศิริ  , จิรวรรณ ชูชำนาญ

จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท (Chumchonthai Foundation) 
11 ซ.กรุงเทพกรีฑา 1 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)