เล่าประสบการณ์ เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- รูปธรรมความสำเร็จ
- ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจเครือข่าย
- ประวัติและผลงาน

บรรณาธิการ นางฉลวย กะเหว่านาค และ อำนาจ จันทร์ช่วง
กองบรรณาธิการ นายพินิจ ผุดผ่อง , นายชูศักดิ์ ลิปตานนท์ , นายปัญญา แก้วมุข , นายกฤษฏิ์ธนัท ลายบัวธนวัฒน์ , นางรำพึง ศิริเลิศ , นายทัศน์ ช้างเยาว์ , นายประกาศ เปล่งพาณิชย์ , นางนาตยา นิลโสภา , นางกนกพร พิมพ์โพธิ์
ที่ปรึกษา มูลนิธิชุมชนไท เทศบาลเมืองปทุมธานี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2556
จำนวน 2,000 เล่ม