มูลนิธิชุมชนไท

โลโก้มูลนิธิชุมชนไท
มูลนิธิชุมชนไท

มูลนิธิชุมชนไท เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการพัฒนา ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนจนในเมืองและชนบท  ที่มีชุมชนเป็นเป็นพลังหลักในการตัดสินใจ และดำเนินการแก้ไขปัญหา และคิดค้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  เมือง และท้องถิ่น   ร่วมกับภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมูลนิธิชุมชนไท ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 ในครั้งแรกใช้ชื่อมูลนิธิชุมชนเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545  เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิชุมชนไท เพื่อขยายพื้นที่การทำงานให้ครอบคลุมทั้งเมืองและชนบท

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม และเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือขององค์กรของรัฐ เอกชน และกลุ่มคนฝ่าย ต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในและต่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นทั้งในเมืองและชนบท
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือคนกลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการดำเนินการกิจกรรมพัฒนา ศึกษาวิจัย และส่งเสรมภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น  ในเมืองและชนบท
  3. เพื่อคิดค้นและจัดดำเนินการในกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคนจนทั้งในเมืองและชนบท
  4. เพื่อการผลิตสื่อและสนับสนุนการผลิตสื่อแก่บุคคล กลุ่มองค์กรที่ต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานพัฒนา โดยครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อสาธารณะอื่น ๆ
  5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล องค์กรพัฒนาอื่น ๆ เพื่อ    สาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประก