EP.14 การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

Body: 

EP.14 ตอน การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

ตอน "การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ" ติดตามชมเรื่องราว "ครูแสงโสม หาญทะเล และครูชาวเลเกาะหลีเป๊ะที่กำลังสร้างฐานศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเกาะแสนล้่านให้ยั่งยืน "ครูแสงโสมและครูชาวเลในโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ" คือต้นแบบชาวเลผู้มีองค์ความรู้การจัดการศึกษาบนฐานศักยภาพของชาวเลฯที่มีรูปธรรม เพื่อให้เด็กชาวเลได้เติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะให้ยั่งยืน ด้วยแนวทางความรู้ การศึกษา วิถีภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สอดคล้อง เท่าทัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงมูลค่า มูลนิธิชุมชนไทและภาคี หนุนเสริมอย่างไร ? ติดตาม ! ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณครู แสงโสม หาญทะเล /ตัวแทนครูชาวเลฯและเครือข่ายชาวเล อันดามัน คุณ พิชญา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ วารีรัตน์ คงแป้น [ ชุมชนไทสร้างคน คนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างสังคมไทย ]