ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14 มีนาคม 2566 ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุดสาคร แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและป้องกันปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลังจากนั้นชาวบ้านแต่ละกลุ่มได้นำเสนองานและการปฏิบัติงานของชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและป้องกันปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
- กลุ่มเครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหอยแมลงภู่ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม
- กลุ่มเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสุทรสาคร
- กลุ่มประมงพื้นบ้าน ตำบลบางกระเจ้า
- กลุ่มเพราะเลี้ยงหอยแมลงภู่ชุมชนชายฝั่ง ตำบลบางจะเกร็ง
- กลุ่มเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการชายฝั่ง ตำบลบางแก้ว
- กลุ่มพิทักษ์ทะเลคลองโคน

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

  • นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
  • นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
  • นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รักษาการแทนอธิบดีฯ)
  • อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
  • ชาวบ้านชุมชนชายฝั่ง
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

--------------------------------