คนไทยพลัดถิ่น

เวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

(31 พ.ค.2566)
UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนไท กรรมการสิทธิมนุษยชน กรมการปกครอง และเครือข่ายที่ทำงานกับคนไร้รัฐ กว่า 100 คน

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.
Subscribe to RSS - คนไทยพลัดถิ่น